Zakres pomocy prawnej udzielanej przez Adwokata Krzysztofa Dmowskiego


Każda sprawa karna może obejmować zakres udzielanej pomocy prawnej polegającej na:

 • obronie we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (śledztwo, dochodzenie, posiedzenie
  w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie apelacyjne)
 • reprezentowaniu pokrzywdzonego i pomoc w zapewnieniu przestrzegania jego praw (sporządzenie i złożenie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalenie postanowienia prokuratora
  o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
 • reprezentowaniu przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
 • reprezentowaniu powoda cywilnego w sprawach karnych
 • reprezentowaniu oskarżyciela prywatnego
 • reprezentowaniu osób nie będących stronami
  (reprezentowanie osoby zatrzymanej, zażalenie postanowienia i sposobu dokonania przeszukania).

Najczęściej spotkane w praktyce sprawy karne to sprawy o:

 • oszustwo (wyłudzenie, wyłudzenie kredytu)
 • podrabianie (fałszowanie) dokumentów
 • kradzież
 • kradzież z włamaniem
 • rozbój
 • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • niszczenie mienia
 • wypadki drogowe
 • groźby karalne
 • sprawy o narkotyki (posiadanie narkotyków, obrót narkotykami, przemyt narkotyków)
 • znieważenie policjanta
 • bójkę
 • zniesławienie

Prawo karne wykonawcze


Postępowanie karne nie kończy się wraz z wydaniem prawomocnego wyroku, lecz przechodzi w etap postępowania karnego wykonawczego. W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna może obejmować np.:

 • obronę w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • reprezentowanie w sprawie o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  („dozór elektroniczny”)
 • reprezentowanie w postępowaniu o warunkowe zwolnienie

Prawo wykroczeń


Prawo wykroczeń obejmuje sprawy drobniejsze gatunkowo, aczkolwiek procedura stosowana w tych sprawach jest zbliżona do procedury karnej, zaś niejednokrotnie sprawa o wykroczenie potrafi być bardzo dotkliwa dla zainteresowanego. W sprawach wykroczeń, pomoc prawna może polegać na:

 • obronie przed sądem rejonowym oraz w postępowaniu apelacyjnym
 • reprezentacji oskarżyciela posiłkowego
Najczęściej spotykanymi w praktyce sprawami o wykroczenia są sprawy, których przedmiotem jest:
 • kolizja drogowa
 • naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym
 • drobna kradzież
 • zakłócenie porządku publicznego
 • zakłócanie ciszy nocnej
 • spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
 • odmowa udzielenia informacji uprawnionemu organowi

Adwokat Krzysztof Dmowski Kancelaria Adwokacka

 • ul. Pańska 73, 00 - 834 Warszawa
 • tel. 22 216 64 37, tel. kom.: 693 445 291, 603 440 830
 • e-mail: kdmovski@poczta.onet.pl
 • NIP: 951-175-51-12, REGON: 141046760
 • Nr rachunku bankowego: 32 1950 0001 2006 0055 7250 0001

adwokat rozbój, wypadki drogowe, sprawy karne, wykroczenia, sprawy nieletnich, znieważenie policjanta, narkotyki, wyrok nakazowy, wyłudzenie kredytu

Ta strona wykorzystuje Cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień cookies znajdziesz w Polityce cookies Akceptuję!